Allmännyttiga fastighetsbolag

Allmännyttiga fastighetsbolag kan också kallas allmännyttiga bostadsbolag. Att de är ”allmännyttiga” innebär oftast att de ägs av en kommun i form av ett kommunalt aktiebolag. Vad som exakt avses med ett allmännyttigt bostadsbolag definieras i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Där kan man läsa att bolagets verksamhet i huvudsak ska bestå av att förvalta fastigheter med hyresrätter, att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och att de gäster som hyr lägenheter i bolagets fastigheter ska erbjudas möjligheten till inflytande i bolaget. Allt detta ska ske i allmännyttigt syfte. Vad som är allmännyttigt kan såklart variera, men generellt ska bolaget se till att det i kommunen finns ett varierat utbud av bostäder som passar olika samhällsgrupper och familjekonstellationer. De allmännyttiga bolagen kan också sägas ha ett visst samhällsansvar såtillvida att de i sin verksamhet bör ta hänsyn till vissa etiska, sociala och miljömässiga aspekter, som att sträva efter att möta kraven för en hållbar utveckling i sina fastigheter.Allmännyttiga fastighetsbolag 1

De allmännyttiga fastighetsbolagen skiljer sig från andra kommunala verksamheter såtillvida att de undantas från bestämmelserna i kommunallagen om självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstdrivande verksamheter. Fastighetsbolagen ska istället bedriva sina verksamheter ”enligt affärsmässiga principer”.  Detta för att de kommunala fastighetsbolagen ska kunna konkurrera med andra, privata fastighetsbolag på marknaden.  Bolaget ska alltid agera utifrån vad som långsiktigt är bäst för bolaget; istället för att fokusera på lönsamhet för stunden, ska bolaget beakta vad det långsiktiga resultatet blir av investeringar och andra åtgärder. I de affärsmässiga principerna ingår också en bestämmelse om att ägarna (det vill säga kommunen) inte får ge bolaget några fördelar som kan gynna det framför andra, privata aktörer på marknaden.

Kommunen kan dock enligt den ovannämnda lagen plocka ut vinst ur fastighetsbolagen för att använda pengarna till andra delar av kommunens verksamhet. Det enda villkoret i lagen är att pengarna används till ”bostadsförsörjning och social integration”, vilket ger utrymme för tolkning. Detta gäller dock bara om kommunen tar ut hela bolagets vinst. Kommunen kan därför ta ut halva vinsten utan att några krav ställs på vad pengarna används till. I Stockholms kommun tog kommunen under 2013 ut 3,3 miljarder från de tre allmännyttiga fastighetsbolagen i kommunen (Stockholmshem, Svenska bostäder och Familjebostäder). Även andra kommuner, till exempel Linköping och Gävle, överför stora summor från de allmännyttiga fastighetsbolagen till kommunens kassa. Kritiker menar att detta kan ses som att hyresgästerna på detta sätt får betala en extra skatt, medan förespråkare anser att pengarna används på rätt sätt.